Sú len dva trvalé odkazy, ktoré môžeme dať našim deťom – jedným sú korene, druhým krídla.
Hodding S. Carter

O NADÁCII

Nadácia – Zachovanie dedičstva našich predkov vznikla v roku 2016. Jej poslaním je prostredníctvom podporovania verejnoprospešných aktivít zlepšovať kvalitu života, napomáhať aktívnym občanom, organizáciám a združeniam pri napĺňaní ich cieľov a tak spoluvytvárať priestor pre život.  Svoje aktivity smeruje predovšetkým do regiónu severného Spiša.

Prostredníctvom udeľovania a poskytovania finančných prostriedkov iným  subjektom ako aj realizáciou vlastných programov podporuje aktivity najmä v oblastiach zameraných na:

ROZDELENIE:
 1. rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt;
 2. ochranu a tvorbu životného prostredia a krajiny a zachovávanie prírodných krás, hodnôt a pamiatok;
 3. podporu riešenia regionálnych záujmov, zachovanie miestnych tradícií a kultúrnych záujmov, spracovanie dejín regiónu;
 4. ochranu, obnovu, rekonštrukciu a zveľaďovanie kultúrnych, historických a technických pamiatok, hnuteľných, umeleckých a duchovných hodnôt, pamiatok a diel;
 5. uchovávanie kultúrnych, historických, technických pamiatok, hnuteľných, umeleckých a duchovných pamiatok a diel a ich sprístupnenie verejnosti;
 6. podporu rozvoja malého a stredného podnikania, a to najmä prostredníctvom obnovy, oživenia a rozvoja výroby tradičných výrobkov a remesiel a poskytovaním služieb cestovného ruchu a agroturistiky, ako aj spoluprácou s občianskymi združeniami, právnickými a fyzickými osobami tak, aby mohla byť napĺňaná činnosť nadácie aj na pomoc podnikaniu;
 7. podporu edičnej a publikačnej činnosti so zameraním na regionálnu históriu, kultúru, tradície, prírodu a životné prostredie;
 8. propagáciu a prezentáciu regiónu severný Spiš doma i v zahraničí v oblasti kultúry, umenia a cestovného ruchu.

PRE ŽIADATEĽOV

Pravidlá prerozdeľovania finančných prostriedkov Nadácie – Zachovanie dedičstva našich predkov

Žiadatelia môžu podávať svoje žiadosti o finančnú podporu projektov na rok 2018 priebežne do  30.september 2018.

V priebehu roka budú prerozdelené finančné prostriedky nadobudnuté z:

 • asignácie 2 % dane z príjmov,
 • finančných darov donorov, ktorí prispeli priamo na účet nadácie.

Žiadatelia o finančnú podporu projektov predkladajú svoje projekty priebežne počas roka prostredníctvom:

 • online formulára (uprednostňujeme)
 • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na e-mailovú adresu info@zdnp.sk

Správna rada Nadácie – Zachovanie dedičstva našich predkovzasadá jedenkrát každý štvrťrok. Na základe predložených projektov, ich detailov a odporúčaní rozhodne, či predložený projekt podporí v požadovanej výške, čiastočne, alebo ho nepodporí. Uchádzači o finančnú podporu sú vždy písomne informovaní o pridelení, resp. nepridelení finančnej podpory.

KONTAKT

Nadácia – Zachovanie dedičstva našich predkov

Námestie sv. Mikuláša 1

064 01 Stará Ľubovňa

e-mail: info@zdnp.sk

web: www.zdnp.sk

IČO: 50107151

DIČ: 2120374300

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK30 200 0000 0037 2575 1753

3 + 2 =